تیتان کارز

مجله تخصصی خودرو

کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) چیست

ESC چیست

سیستم ESC یا کنترل پایداری خودرو چیست

پس از تغییرات استاندارد های ایمنی خورو ه و استفاده از ترمز ضد قفل (ABS) در خودرو ها ، سیستم هایی جهت افزایش ایمنی و پایداری خودرو ، وابسته به ABS طراحی شدند. با کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) چیست همراه تیتان کارز باشید. سیتم ESC یا Electronic stability control باعث کاهش خیلی از تصادفاتی مه سالانه به دلیل انحراف خودرو ها از جاده ، به خصوص جاده های لغزنده اتفاق می افتد شد.

ESC چگونه کار می کند؟

این سیستم عملگر هایی مانند ترمز ABS و دریجه گاز خودرو جهت تعیین سرعت مناسب هنگام انحراف را در اختیار دارد و اطلاعات مورد نیاز را از سنسور هایی مانند سنسور سرعت چرخ که سرعت عر چرخ را در اخیار ECU قرار می دهد ، سنسور YAW که در مرکز خودرو قرار دارد و دلیل در مرکز بودن این سنسور این است که بتواند چرخش های خودرو حول یک محور عمودی تشخیص دهد تا در صورا بیش فرمانی یا کم فرمانی اطلاع دهد ، دریافت میکند.

ESC چیست

ESC با استفاده از تمام سیستمهایی که در اختیار خود دارد، بسته به اینکه کدام چرخ می تواند بیشترین میزان ایمنی رانندگی را افزایش دهد، یک یا چند ترمز مجزا را فعال می کند و دریچه گاز را کنترل می کند تا از سرعتی حرکت ماشین حرکت می کند بکاهد. این سنسور اختلاف بین فرمان راننده و حرکت ماشین را تشخیص می دهد و با استفتاده از عملگر هایی که در اختیار دارد پایداری وچسبندگی خودرو با جاده را بهبود می بخشد.